OBARZYM

Cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego,
obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Zwiastowania NMP

 

 WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE

Obarzym,
gmina Dydnia

GPS
49° 42.822’ N, 22° 10.312’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc drogą nr 835 od strony Grabownicy w kierunku Dynowa, za Krzemienną skręcamy w lewo w drogę lokalną do Obarzyma. Po ok. 2,5 km dojeżdżamy do celu. Kościół (obecnie filialny parafii rzym.-kat. w Dydni) stoi po prawej stronie drogi.

TII-OBARZYM

Cer­kiew wy­bu­do­wa­no w 1828 r. z ini­cja­ty­wy Te­kli z Bog­dań­skich Pod­ho­rec­kiej, sta­ra­niem ks. Iwa­na Do­brzań­skie­go, a od­no­wio­no w 1926 r. Po woj­nie po­zo­sta­wa­ła opusz­czo­na. W 1970 r. wy­re­mon­to­wa­na, od tego cza­su użyt­ko­wa­na jest jako ko­ściół rzym­sko­ka­to­lic­ki. Pod­czas re­mon­tu osza­lo­wa­no ilu­zjo­ni­stycz­ną po­li­chro­mię z I poł. XIX w. o mo­ty­wach ar­chi­tek­to­nicz­nych ze sce­na­mi Ukrzy­żo­wa­nia i Zmar­twych­wsta­nia, zmie­nio­no też zwień­cze­nie ka­le­ni­co­we­go, ośmio­po­ła­cio­we­go da­chu (ko­pu­łę za­stą­pi­ła ostro­słu­po­wa igli­ca).

Orientowana cerkiew usytuowana jest w centrum wsi przy drodze lokalnej. Drewniana budowla o konstrukcji zrębowej, jednoprzestrzenna, na planie ośmioboku, ma dach kalenicowy, wielopołaciowy, z sygnaturką (pierwotnie o baniastym hełmie, obecnie z ostrosłupową iglicą). Podwalina osłonięta fartuchem. Ściany pobite gontem. Połacie dachowe pod blachą. Okna pierwotnie okrągłe zastąpiono prostokątnymi. W miejscu dawnego kamiennego podmurowania betonowy cokół.

Pomimo przekształceń dokonanych w czasie ostatniego remontu czytelna pozostaje niezwykle oryginalna centralna kompozycja przestrzenna, rzadko stosowana w budownictwie cerkiewnym w Polsce płd.-wsch.

We wnę­trzu za­cho­wa­ły się drew­nia­ne epi­ta­fia in­skryp­cyj­ne Te­kli z Bog­dań­skich Po­ho­rec­kiej (zm. 1846) i Lu­dwi­ka Wy­soc­kie­go (zm. 1848).