Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Architektury Drewnianej

Regulamin Szlaku Architektury Drewnianej

Regulamin Szlaku Architektury Drewnianej

Województwa Podkarpackiego

 

 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Podkarpackiego (zwanego dalej Regulamin) ustala zasady funkcjonowania Szlaku Architektury Drewnianej na terenie województwa podkarpackiego (zwanego dalej Szlakiem).

 

 1. Zarządca Szlaku

Zarządcą Szlaku jest Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (zwana dalej PROT).

 

 1. Opis Szlaku oraz najważniejsze definicje Regulaminu
  1. Szlak jest międzyregionalnym, kulturowym szlakiem turystycznym. Wytyczony i oznakowany szlak łączy obiekty i zespoły obiektów prezentujące zabytki architektury i budownictwa drewnianego. Celem Szlaku jest prezentacja i promocja zabytków architektury drewnianej oraz propagowanie walorów turystycznych regionu województwa podkarpackiego.
  2. Szlak prezentuje sakralne i świeckie zabytki drewniane, a jego cechą charakterystyczną jest różnorodność typologiczna obiektów i miejsc (m.in. kościoły i cerkwie, dzwonnice i kaplice, dwory, pałace i wille, zabudowa małomiasteczkowa i uzdrowiskowa, skanseny oraz budownictwo wiejskie). Na Szlaku zlokalizowane są obiekty unikatowe, o wybitnych wartościach zabytkowych, muzea skansenowskie oraz zabytki budownictwa drewnianego.
  3. Szlak podzielony jest na trasy z oznakowanymi punktami szlaku.
  4. Użyte w Regulaminie określenia, oznaczają:

obiekt –  architektoniczny lub budowlany obiekt, którego podstawą są drewniane elementy konstrukcyjne, bądź zespół obiektów (w tym drewniana zabudowa układu urbanistycznego lub ruralistycznego, skansenu albo enklawa drewnianej zabudowy miasta lub wsi);

Zarządca obiektu – właściciel, bądź inny podmiot posiadający udokumentowany tytuł prawny do korzystania i zarządzania obiektem w zakresie obowiązywania Regulaminu;

zabytek – nieruchomość lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);

oznakowanie obiektu – tablica informacyjna umiejscowiona w bezpośrednim otoczeniu obiektu oraz drogowskazy wskazujące kierunek dojazdu do obiektu (znak drogowy E-22a).

 

 1. Prawa i obowiązki PROT

Do praw i obowiązków PROT należą w szczególności:

 1. Prawo do podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Szlaku, w tym prawo do przyłączania do Szlaku nowych obiektów oraz prawo do usunięcia obiektów ze Szlaku.
 2. Prawo do pisemnego wezwania Zarządcy obiektu do umieszczenia na obiekcie lub w jego najbliższym otoczeniu informacji dotyczących możliwości zwiedzania obiektu (terminy, godziny, tel. kontaktowy) lub w szczególnych przypadkach konieczność indywidualnego uzgodnienia warunków zwiedzania.
 3. Obowiązek promocji i budowania marki Szlaku.
 4. Obowiązek oznakowania obiektów Szlaku zgodnie z ustaloną dla szlaku jednolitą formą oznakowania, w tym nadzór nad stanem technicznym oznakowania. Oznakowanie powinno być umieszczone niezwłocznie po przystąpieniu obiektu do Szlaku, jednak z uwzględnieniem aktualnych możliwości budżetowych PROT oraz terminów otrzymania zgód na umieszczenie oznakowania.
 5. Obowiązek monitoringu funkcjonowania Szlaku.

 

 1. Prawa Zarządcy obiektu na Szlaku

Do praw Zarządcy obiektu należą w szczególności:

 1. Prawo do promocji obiektu na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych PROT.
 2. Prawo do promocji obiektu w wydarzeniach organizowanych przez PROT.
 3. Prawo do promocji w publikacjach PROT.
 4. Prawo do oznakowania obiektu, w tym dojazdu do obiektu oraz ustawienia tablicy informacyjnej przez PROT.

 

 1. Obowiązki Zarządcy obiektu na Szlaku.

Do obowiązków Zarządcy obiektu należą w szczególności:

 1. Obowiązek utrzymywania obiektu w dobrym stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.        
 2. Obowiązek udostępnienia miejsca w celu zamontowania oznakowania, w tym tablicy informacyjnej.
 3. Obowiązek właściwego utrzymania otoczenia tablicy informacyjnej w stanie niepowodującym jej zniszczenia lub złej ekspozycji.
 4. Obowiązek informowania PROT o problemach związanych ze stanem technicznym oznakowania obiektu.
 5. Obowiązek udostępniania obiektu dla zwiedzających oraz informowania o aktualnej dostępności obiektu. Terminy oraz sposób dostępności powinny być podane do wiadomości publicznej (informacja w bezpośrednim otoczeniu obiektu oraz w Internecie, tel. kontaktowy). O sposobie, terminach i godzinach udostępnienia obiektu decyduje jego Zarządca.
 6. Obowiązek bieżącego informowania PROT o zmianach danych oraz innych informacji przekazanych PROT w toku współpracy. 
 7. Obowiązek udostępniania obiektu w celu jego monitoringu przez PROT, w uzgodnionym uprzednio terminie.
 8. Deklaracja współpracy z PROT w zakresie promocji obiektu.

 

 1. Kryteria przystąpienia obiektu do Szlaku.

Obiekt na Szlaku musi spełniać następujące kryteria:

 1. Obiekt jest zabytkiem drewnianym, zbudowanym w dowolnej konstrukcji;
 2. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych lub jest ujęty w wojewódzkiej albo gminnej ewidencji zabytków. W przypadku niespełnienia tego kryterium decyzja o ewentualnym włączeniu do Szlaku musi być poprzedzona opinią zewnętrznego eksperta oceniającą wartości zabytkowe obiektu.
 3. Stan zachowania (rozumiany jako stan techniczny) obiektu umożliwia w pełni bezpieczne jego zwiedzanie.  
 4. Stan techniczny oraz sposób zarządzania obiektem nie wpływa na utratę wartości zabytkowych (historycznych, artystycznych i naukowych).
 5. Obiekt jest dostępny dla zwiedzających w określonych terminach, podanych do wiadomości publicznej, a aktualna informacja jest dostępna w bezpośrednim otoczeniu obiektu oraz w intrenecie.
 6. Zarządca obiektu jest zainteresowany jego promocją zgodnie z założeniami Szlaku.
 7. Obiekt posiada uregulowaną sytuację prawno-właścicielską, a Zarządca obiektu dysponuje właściwym umocowaniem w zakresie realizacji zapisów Regulaminu.

 

 1. Procedura przystąpienia obiektu do Szlaku
 1. Zarządca obiektu zobowiązany jest do wypełnienia wniosku aplikacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu i przekazania PROT w formie papierowej lub elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. PROT analizuje i ocenia dane zawarte we wniosku pod kątem spełnienia kryteriów wyszczególnionych w Rozdziale VII Regulaminu.
 3. PROT przeprowadza audyt terenowy w celu weryfikacji informacji zawartych w formularzu oraz oceny obiektu.
 4. Zarząd PROT podejmuje decyzję o przyjęciu albo odmowie przyjęcia obiektu do Szlaku w formie uchwały, w wyniku której podpisane zostanie porozumienie pomiędzy PROT a Zarządcą obiektu. Decyzja jest ostateczna – nie podlega negocjacjom ani odwołaniu.
 5. PROT rozpatruje wnioski aplikacyjne nie rzadziej niż raz na pół roku.
 6. PROT może na każdym etapie powołać eksperta zewnętrznego, w celu wydania opinii lub oceny spełnienia kryteriów bądź wypełniania obowiązków określonych niniejszym Regulaminem. Opinia eksperta zewnętrznego nie jest wiążąca dla PROT.

 

 1. Przesłanki usunięcia obiektu ze Szlaku.

PROT może dokonać usunięcia obiektu ze Szlaku w następujących okolicznościach:

 1. Obiekt nie spełnia kryteriów oraz nie realizuje obowiązków określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Obiekt znajduje się w złym stanie technicznym uniemożliwiającym bezpieczne zwiedzanie.
 3. Obiekt znajduje się w złym stanie technicznym świadczącym o braku właściwej opieki Zarządcy obiektu nad zabytkiem.
 4. Obiekt jest trwale niedostępny i brak jest jakichkolwiek informacji dotyczącej możliwości wejścia na jego teren.
 5. Zarządca obiektu, pomimo wezwań, odmawia współpracy z PROT w zakresie określonym w Regulaminie.
 6. Zarządca obiektu nie zgadza się na wymianę oznakowania, utrudnia współpracę w zakresie jego oznakowania i promocji.

 

 1. Procedura usunięcia obiektu ze Szlaku.
  1. PROT przed podjęciem decyzji o usunięciu obiektu ze Szlaku zobowiązany jest do pisemnego wezwania Zarządcy obiektu do eliminacji nieprawidłowości będących podstawą do usunięcia obiektu ze Szlaku (zgodnie z zapisami Rozdziału IX).
  2. Zarządca obiektu ma możliwość złożenia pisemnej deklaracji o eliminacji nieprawidłowości uprawniających PROT do usunięcia obiektu ze szlaku. Maksymalny termin eliminacji nieprawidłowości wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieprawidłowościach. Deklaracja wstrzymuje decyzję PROT o usunięciu obiektu ze Szlaku. 
  3. W przypadku braku deklaracji o eliminacji nieprawidłowości oraz po upływie terminu określonego w pkt. 2, Zarząd PROT podejmuje decyzję w sprawie usunięcia obiektu ze Szlaku. Decyzja Zarządu PROT jest ostateczna – nie podlega negocjacjom ani odwołaniu.
  4. PROT jest zobowiązany do zawiadomienia Zarządcy obiektu o usunięciu obiektu ze Szlaku wraz z podaniem przesłanek usunięcia.
  5. PROT w przypadku usunięcia obiektu ze Szlaku zobowiązany jest zdemontować oznakowanie niezwłocznie z uwzględnieniem aktualnych możliwości budżetowych PROT.    

 

DO POBRANIA:

           WNIOSEK APLIKACYJNY


                          

 

 

 

 

 Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.