Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Młodowice

Zespół cerkiewny − cerkiew greckokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Niepokalanego Poczęcia Bogarodzicy

Cer­kiew wznie­sio­na w 1923 r. Obok cer­kwi współ­cze­sna jej drew­nia­na dzwon­ni­ca. Po wy­sie­dle­niu lud­no­ści ukra­iń­skiej świą­ty­nia zo­sta­ła opusz­czo­na. Po 1956 r. znacz­na część wy­sie­dleń­ców po­wró­ci­ła. Ery­go­wa­no pa­ra­fię pra­wo­sław­ną w Kło­ko­wi­cach, któ­rej fi­lią jest mło­do­wic­ka cer­kiew.

Cer­kiew jest orien­to­wa­na, umiej­sco­wio­na w cen­tral­nej czę­ści wsi, po płn. stro­nie dro­gi Fre­dro­pol – Mal­ho­wi­ce. Od za­cho­du w nie­wiel­kiej od­le­gło­ści od cer­kwi wol­no­sto­ją­ca drew­nia­na dzwon­ni­ca. Ze­spół cer­kiew­ny oto­czo­ny sta­ro­drze­wem.

Bu­dow­la trój­dziel­na, z za­kry­stią od pół­no­cy, z sank­tu­arium za­mknię­tym trój­bocz­nie, kon­struk­cji zrę­bo­wej. Wy­so­kość zrę­bu ścian nawy, sank­tu­arium i ba­biń­ca rów­na. Da­chy ka­le­ni­co­we. Nad na­wą wy­so­ki ośmio­bocz­ny tam­bur, na nim dach w for­mie ośmio­po­ła­cio­wej pod­cię­tej ce­bu­la­stej ko­pu­ły zwień­czo­nej la­tar­nią. Nad za­kry­stią dach pul­pi­to­wy, któ­re­go po­łać łą­czy się z opa­sa­niem wspar­tym na ry­siach. Wszyst­kie po­ła­cie da­cho­we po­kry­te bla­chą. Ścia­ny de­sko­wa­ne pionowo.

Dzwon­ni­ca drew­nia­na, trzy­kon­dy­gna­cyj­na, kon­struk­cji słu­po­wo­-ra­mo­wej, na pla­nie ośmio­bo­ku. Dach ostro­słu­po­wy, zwień­czo­ny ce­bu­la­stą ba­nią. Wszyst­kie po­wierzch­nie ścien­ne ode­sko­wa­ne pio­no­wo.W każ­dej ze ścian po­ni­żej oka­pu da­cho­we­go ozdob­nie wy­cię­te prze­świ­ty w for­mie wy­dłu­żo­ne­go, ugię­te­go owa­lu, two­rzą­ce ażu­ro­wą ga­le­rię. Pod­wa­li­na osło­nię­ta far­tu­chem. Po­ła­cie da­cho­we pod bla­chą. Wej­ście do dzwon­ni­cy od wscho­du.

Cer­kiew w Mło­do­wi­cach jest jed­nym z nie­licz­nych i ory­gi­nal­nym przy­kła­dem re­cep­cji mo­der­ni­stycz­nych form ar­chi­tek­to­nicz­nych w drew­nia­nym bu­dow­nic­twie sa­kral­nym.

Informacje praktyczne

Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Kłokowicach

prawosławna cerkiew pw. Poczęcia Bogurodzicy w Młodowicach

Adres/wskazówki dojazdu: 37-734 Młodowice

Jadąc od strony Przemyśla, we Fredropolu skręcamy w kierunku Hermanowic. Po 2,3 km docieramy do celu. Cerkiew stoi po lewej stronie drogi.

 

Zdjęcie: Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.